futuresoc.com futuresoc.com - ATEITIES VISUOMEN?S INSTITUTAS | improving the overall welfare of a future society

futuresoc.comWebsite Profile

Title: ATEITIES VISUOMEN?S INSTITUTAS | improving the overall welfare of a future society
Keywords:
Description:ATEITIES VISUOMEN?S INSTITUTAS | improving the overall welfare of a future society LT en Prad?ia Naujienos Apie mus Veiklos kryptys Paslaugos Patirtis Projektai Kontaktai Institutas vykdo tarpdiscipli
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

futuresoc.com Information

Website / Domain:futuresoc.com
Website IP Address:185.5.53.37
Domain DNS Server:c.ns.joker.com,b.ns.joker.com,a.ns.joker.com

futuresoc.com ranks

Alexa Rank:25148415
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

futuresoc.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,650
Daily Revenue:$7
Monthly Revenue:$217
Yearly Revenue:$$2,650
Daily Unique Visitors:668
Monthly Unique Visitors:20,040
Yearly Unique Visitors:243,820

futuresoc.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Upgrade, Keep-Alive
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Tue, 18 Sep 2018 09:20:42 GMT

futuresoc.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

futuresoc.com Similar Website

Domain WebSite Title
laisvavisuomene.lt Laisvos Visuomen?s Institutas – Pilietin? iniciatyva – Laisvos Visuomen?s Institutas
lvls.lt Visuomen?s interesas
nvoteise.lt NVO teis?s institutas
vvsb.lt Vilniaus visuomen?s sveikatos biuras
ignalinosvsb.lt Ignalinos visuomen?s sveikatos biuras
saulesgojus.lt Saul?s gojus – ateities mokykla ?iandien!
pawsociety.net Petersburg Animal Welfare Society – Improving the lives of our furry friends in the Tri-cities.
sveikatos-biuras.lt ?iauli? visuomen?s sveikatos biuras - Sveikatos-biuras.lt
jonavavsb.lt Naujienos - Jonavos visuomen?s sveikatos biuras
nvspl.lt Nacionalin? visuomen?s sveikatos prie?iūros laboratorija
svsba.lt Savivaldybi? visuomen?s sveikatos biur? asociacija
kaisiadorysvsb.lt Kai?iadori? visuomen?s sveikatos biuras
demos.lt Naujienos - Demos. kritin?s minties institutas
gerovesekonomika.lt Prad?ia - Gerov?s ekonomikos institutas
silutessveikata.lt ?ilut?s rajono savivaldyb?s – Visuomen?s sveikatos biuras
ukmergesvsb.lt Ukmerg?s rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuras
marijampolesvsb.lt Marijampol?s savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuras - Naujienos
iws-pakistan.org Ikhlas Welfare Society | Ikhlas Welfare Society

futuresoc.com Alexa Rank History Chart

futuresoc.com aleax

futuresoc.com Html To Plain Text

ATEITIES VISUOMEN?S INSTITUTAS | improving the overall welfare of a future society LT en Prad?ia Naujienos Apie mus Veiklos kryptys Paslaugos Patirtis Projektai Kontaktai Institutas vykdo tarpdisciplininius taikomuosius tyrimus ir kultūros bei darnaus vystymosi srities projektus ?Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip dr?sios svajon?s“ V.Hugo Naujienos 2017-03-20 Kvie?iame registruotis ? I-?j? seminar? ?Lietuvi? kalbos linksniai: tradicinis ir naujas po?iūris ? vartosenos norm?" Kvie?iame dalyvauti t?stiniame kvalifikacijos tobulinimo 4 seminar? cikle ?Lietuvi? kalbos linksniai: tradicinis ir naujas po?iūris ? vartosenos norm?“, skirtame kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, lietuvi? kalbos mokytojams – visiems, norintiems ?gyti praktini? redagavimo ?gūd?i? ir prapl?sti ?inias. Registruotis ? pirm?j? seminar?, vyksiant? baland?io 11 d., galima internetu (https://goo.gl/forms/SuwON9xeHqMceSjA3) arba el. pa?tu mokymai@futuresoc.com. Daugiau Prenumeruoti 2017-02-10 2017 metais kvie?iame dalyvauti t?stiniame 4 seminar? cikle ?iais metais Jūs? laukia ?iek tiek poky?i?! Kvie?iame dalyvauti t?stiniame kvalifikacijos tobulinimo 4 seminar? cikle ?Lietuvi? kalbos linksniai: tradicinis ir naujas po?iūris ? vartosenos norm?“, skirtame kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams,… Daugiau 2016-12-23 Mielieji, Mes labai d?iaugiam?s tur?dami būr? puiki? bendramin?i? ir d?kojame Jums u? atviras ?irdis kartu kuriant pilieti?kesn?, inovatyvesn? Lietuv?! Art?jan?i? ?ven?i? proga linkime ?sisupti ? jauk? buvim? su artimaisiais, dalintis… Daugiau 2016-10-20 Kvie?iame dalyvauti seminare ?Teksto redagavimo aktualijos“ Kvie?iame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare ?Teksto redagavimo aktualijos“, skirtame kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, lietuvi? kalbos mokytojams – visiems, norintiems ?gyti praktini? redagavimo ?gūd?i? ir prapl?sti ?inias. Mokymai vyks 2016 m. gruod?io 8… Daugiau 2016-10-01 Be inovacij? ir darbuotoj? kvalifikacijos k?limo kultūra ?alies regionuose pasmerkta ?lugti V?? Ateities visuomen?s instituto 2016 metais atliktas savivaldybi? kultūros ?staig? veiklos inovatyvumo tyrimas parod?, kad pagrindinis būdas skatinti inovacijas region? kultūros ?staigose yra darni ir nuosekli valstyb?s politika, dialogas tarp… Daugiau 2016-09-20 Kvie?iame balsuoti atsakingai ir susipa?inti su partij? programomis Skatindami balsuoti atsakingai, Ateities visuomen?s institutas kartu su Lietuvos moksl? akademija organizuoja konferencij?-diskusij? ?Lietuvos kultūros politika ir kultūros sektoriaus ateitis – k? ?ada partijos prie? rinkimus“, kuri vyks rugs?jo 29 d.… Daugiau 2016-07-26 Kultūros ?staig? darbuotojai mokomi diegti ir pl?toti kūrybos inovacijas pagal koleg? Norvegijoje patirt? Apie nauj? ir itin s?kming? Ateities visuomen?s instituto mokym? program? Lietuvos kultūros ?staigoms, skatinan?i? tarpsektorin? bendradarbiavim? bei kūrybines inovacijas! Daugiau 2016-05-04 Kvie?iame dalyvauti mokym? cikle ?Inovacijos kultūros ?staigose: Dalinimosi patirtimi sesija“ Skatindami ?alies kultūros ?staig? darbuotojus ie?koti savo darbe nauj? galimybi? poky?iams ir inovacijoms, pradedame mokym? cikl? ?Inovacijos kultūros ?staigose: Dalinimosi patirtimi sesija“, kuriame kvie?iame dalyvauti! Tikslin? auditorija – savivaldybi? muziej?,… Daugiau 2016-03-16 Kvie?iame dalyvauti seminare ?Teksto redagavimo aktualijos“ Kvie?iame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare ?Teksto redagavimo aktualijos“, skirtame kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, lietuvi? kalbos mokytojams – visiems, norintiems ?gyti praktini? redagavimo ?gūd?i? ir prapl?sti ?inias. Mokymai vyks 2016 m.… Daugiau 2016-02-01 Ekspertas i? Norvegijos: poky?ius kultūros ?staigose lems tik atkaklūs entuziastai ? ateit? ?velgian?ios ?mon?s ir organizacijos vis daugiau d?mesio skiria darbuotoj? kūrybingum? ir inovacijas skatinan?ioms priemon?ms, o psichologiniai ir organizacij? vadybos tyrimai rodo, kad vienos i? pagrindini? kliū?i? kūrybi?kumui yra… Daugiau 2016-01-07 Tyrimas: 63 proc. rajon? gyventoj? nevaik?to ? kultūros renginius Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pernai atlikto tyrimo duomenimis, tik 37 proc. mūs? ?alies region? gyventoj? lankosi j? apylink?je vykstan?iuose kultūros renginiuose, o 56 proc. apklaust?j? teigia, kad regionuose trūksta ?domios… Daugiau 2015-11-10 Kvie?iame dalyvauti seminare ?Teksto redagavimo aktualijos“ Kvie?iame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminare ?Teksto redagavimo aktualijos“, skirtame kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, lietuvi? kalbos mokytojams – visiems, norintiems ?gyti praktini? redagavimo ?gūd?i? ir prapl?sti ?inias. Mokymai vyks 2015 m.… Daugiau 2015-09-04 Prat?siamas projekto "Kūrybini? inovacij? startas – pasirengimas, mentoryst?, modeliai“ dalyvi? atrankos laikas Daugiau 2015-08-24 Inovatyvi? id?j? lyderius kvie?iame tapti projekto dalyviais Daugiau 2015-06-08 Ateities visuomen?s institutui v?l vadovaus jo ?kūr?ja dr. Erika Furman Ateities visuomen?s institutui vadovauti gr??ta jo ?kūr?ja dr. Erika Furman. Bir?elio 4 d. ji pradeda eiti instituto direktor?s pareigas. ?Ateities visuomen?s institutas toliau t?s mokslo, verslo ir meno sri?i? sinergijos… Daugiau 2015-04-07 Vystote inovatyvias id?jas? ?gyvendinate projektus regionuose? Jums reikalinga parama Jūs? iniciatyvoms? Kreipkit?s ? mus! 2015 m. baland?io 7 d. atsidaro Lietuvos kultūros tarybos kvietimai kultūros ir meno sri?i? projektams ?gyvendinti. Esant didelei konkurencijai, mes siūlome ?ias paslaugas: padedame i?gryninti id?jas, surasti partnerius ir prapl?sti… Daugiau 2015-04-02 D?mesio! Dar turite galimyb? registruotis ? seminar? ?Teksto redagavimo aktualijos“ Kvie?iame ? seminar?, skirt? kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, lietuvi? kalbos mokytojams – visiems, norintiems ?gyti praktini? redagavimo ?gūd?i?, prapl?sti ?inias ir patobulinti kvalifikacij?. Daugiau 2015-03-12 AVI tyrimas paskatino tarpinstitucin? diskusij? apie vie?ojo ir privataus sektori? partneryst?, kuriant regionin? kino sklaidos tinkl? 2014 m. pab. Ateities visuomen?s instituto atliktas tyrimas ?Inovacini? technologij? naudojimo KKI paslaug? sklaidai regionuose galimybi? tyrimas“ paskatino inovatyviomis kino sklaidos galimyb?mis susidom?ti ne tik kino industrijos, bet ir valstybinio sektoriaus atstovus. Daugiau 2015-03-10 Kvie?iame dalyvauti seminare ?Inovatyvi filantropija: kaip pritraukti priva?i? r?m?j? l??as ir s?kmingai ?gyvendinti sumanytas id?jas“ Seminaro metu pristatomos filantropijos, labdaros ir l??? telkimo sampratos, pateikiami l??? telkimo bei pinig? rinkimo skirtumai. Seminaro dalyviai tur?s galimyb? ? l??? telkim? pa?velgti kitu kampu – kaip ? būd?… Daugiau 2015-03-03 Kvie?iame dalyvauti seminare ?Lietuvos kultūros tarybos parai?k? rengimo klaidos: praktiniai patarimai“ Art?jant baland?io m?nesio Lietuvos kultūros tarybos kvietimams, kvie?iame Jus pagerinti parai?k? rengimo ?inias bei praktinius ?gūd?ius, dalyvaujant seminare ?Lietuvos kultūros tarybos parai?k? rengimo klai...

futuresoc.com Whois

Domain Name: futuresoc.com
Registry Domain ID: 1728207713_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.joker.com
Registrar URL: http://joker.com/
Updated Date: 2016-06-12T00:35:57Z
Creation Date: 2012-06-19T13:28:25Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-06-19T13:28:25Z
Registrar: CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com
Registrar IANA ID: 113
Registrar Abuse Contact Email: abuse@joker.com
Registrar Abuse Contact Phone: +49.21186767447
Reseller: Citrus - web solutions
Reseller: +370 699 19196
Reseller: www.citrus.lt
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Valentinas Gulcevas
Registrant Organization: TELEVERTA
Registrant Street: Geniu 27-37
Registrant City: Vilnius
Registrant State/Province: Lithuania
Registrant Postal Code: LT-2041
Registrant Country: LT
Registrant Phone: +370.69919196
Registrant Fax: +370.52305100
Registrant Email: info@tele.lt
Registry Admin ID:
Admin Name: Valentinas Gulcevas
Admin Organization: TELEVERTA
Admin Street: Geniu 27-37
Admin City: Vilnius
Admin State/Province: Lithuania
Admin Postal Code: LT-2041
Admin Country: LT
Admin Phone: +370.69919196
Admin Fax: +370.52305100
Admin Email: info@tele.lt
Registry Tech ID:
Tech Name: Valentinas Gulcevas
Tech Organization: TELEVERTA
Tech Street: Geniu 27-37
Tech City: Vilnius
Tech State/Province: Lithuania
Tech Postal Code: LT-2041
Tech Country: LT
Tech Phone: +370.69919196
Tech Fax: +370.52305100
Tech Email: info@tele.lt
Name Server: a.ns.joker.com
Name Server: b.ns.joker.com
Name Server: c.ns.joker.com
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-18T09:20:42Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en